Przejdź do treści

Zadania sekcji

ZADANIA SEKCJI OŚWIATY ZDROWOTNEJ I PROMOCJI ZDROWIA

 Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia wytycza kierunki przedsięwzięć prozdrowotnych, inicjuje, koordynuje, organizuje i nadzoruje działalność oświatowo- zdrowotną w celu ukształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych, w szczególności dotyczących:
   - profilaktyki chorób zakaźnych
   - profilaktyki uzależnień
   - profilaktyki chorób nowotworowych i cywilizacyjnych
   - racjonalnego odżywiania i roli aktywności fizycznej w życiu człowieka
   - zdrowego stylu życia.
Ponadto:
  • monitoruje działalność oświatowo-zdrowotną prowadzoną przez szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze, podmioty lecznicze oraz instytucje i organizacje, a także udziela im pomocy w prowadzeniu tej działalności,
  • organizuje i prowadzi konferencje, szkolenia i narady,
  • udziela wsparcia organizacyjnego, metodycznego i merytorycznego realizatorom programów zdrowotnych,
  • współpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami w zakresie zdrowia publicznego, w tym z: placówkami oświatowo – wychowawczymi, zakładami opieki zdrowotnej, samorządem lokalnym, stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi oraz środkami masowego przekazu,
  • opracowuje materiały edukacyjne i prowadzi ich dystrybucję
  • organizuje i prowadzi kampanie społeczne, akcje profilaktyczne i imprezy prozdrowotne oraz podejmuje inne działania na rzecz zdrowia