Przejdź do treści

Dane osobowe

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz zgodnie z art.14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 1 19/1 z 4 maja 2016 (dalej: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej powoływane jako RODO.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ciechanowie reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie/ Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej z siedzibą w Ciechanowie, ul. Sienkiewicza 27, informuje, iż jest Administratorem Państwa danych osobowych.
Dane kontaktowe: Ciechanów, ul. Sienkiewicza 27, kod pocztowy 06-400, e-mail: ciechanow@psse.waw.pl., tel. 23 672 33 13; 23 672 41 63

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Mariusz Frątczak, ul. Sienkiewicza 27 w Ciechanowie, kod pocztowy 06-400, punkt konsultacyjny pokój nr 1, e-mail: oc.ciechanow@psse.waw.pl, tel. 23 672 33 13; 23 672 41 63, wew. 30.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6, ust. 1, lit. e RODO w celu:
1. Ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, tak wewnętrznych, jak i zewnętrznych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych;
2. Wykonywania statutowych badań laboratoryjnych i pomiarów.
Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z n/w przepisów prawa. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnionym na mocy przepisów prawa.

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:
1. Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej; (Dz. U. z 2017, poz. 1261 z poźń. zm)
2. Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi; (Dz. U. z 2018, poz. 151)
3. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy; (Dz. U. z 2018, poz. 108)
4. Ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach; (Dz. U. z 2018, poz. 143)
5. Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych; (Dz. U. z 2018, poz. 122)
6. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii; (Dz. U. z 2017, poz. 783 z późń. zm.)
7. Ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych; (Dz. U. z 2017, poz. 2134)
8. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; (Dz. U. z 2017, poz. 1332 z późń. zm.)
9. Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia; (Dz. U. z 2017, poz. 149)
10. Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; (Dz. U. z 2017, poz. 1201 z późń. zm.)
11. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; (Dz.U. z 2017 poz.1257)
12. Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia; (Dz.U. z 2018 poz. 475 z późń. zm.)
13. Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych; (Dz.U. z 2018 poz. 412 z późń. zm.)
14. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; (Dz.U. z 2017 poz. 2077)
15. Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; (Dz.U.2016 poz. 1764 z późń. zm.)
16. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.)

Informujemy, iż mają Państwo prawo do:
1. Dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
2. Pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na Państwa szczególną sytuację;
3. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, gdy Administrator Danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu Administratorowi Danych;
4. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznane zostanie, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
5. Uzyskania wyczerpującej informacji zgodnie z art.15 RODO dotyczącej.
- występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,
- celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
- stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;
- ewentualnym źródle pozyskania danych;
- udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;
- planowanego okresu przechowywania danych.

Z powyższego prawa mogą Państwo skorzystać w każdym momencie, a Administrator Danych Osobowych jest obowiązany dostarczyć osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, Administrator Danych Osobowych będzie pobierał opłatę wynikającą z kosztów administracyjnych. Z powyższych uprawnień można skorzystać bezpośrednio w siedzibie Administratora Danych lub za pośrednictwem poczty.

Ponadto, w związku z wprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, informuję, że:

  1. Przetwarzanie danych jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi i zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, w szczególności tajemnicę zawodową. Podstawa prawna, art. 9, ust. 2, pkt i, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL,).

 

  1. Dane osób poddanych izolacji, kwarantannie, nadzorowi epidemiologicznemu oraz osób, od których pobrano materiał diagnostyczny przechowywane są w zestawieniach tematycznych, w Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ciechanowie, umieszczane w ewidencji EWP 2.0, EWP 3.0, SEPIS i SRWE oraz przekazywane organom uprawnionym na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa.