Przejdź do treści

Zadania

Do zadań Sekcji należy:

  1. Sprawowanie nadzoru nad warunkami higieniczno - sanitarnymi w placówkach oświatowo – wychowawczych, opiekuńczych , wyższych uczelniach oraz w obiektach wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży.
  2. Sprawowanie nadzoru w zakresie higieny procesu nauczania, w tym podejmowanie działań zmierzających do eliminowania nieprawidłowości, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.

W ramach bieżącego nadzoru:

Przeprowadzanie ocen w zakresie:
  • dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii
  • rozkładów zajęć lekcyjnych
  • warunków zdrowotnych w pracowniach komputerowych
  • realizacji wymogów w zakresie stosowania substancji chemicznych i ich mieszanin
  • posiadania infrastruktury do prowadzenia zajęć WF
  • bieżącego stanu sanitarnego placówek
Czuwanie nad warunkami gwarantującymi bezpieczeństwo sanitarne w sezonowych placówkach wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży we współpracy z innymi pionami PSSE oraz innymi podmiotami zajmującymi się organizacją wypoczynku.
Współpraca w zakresie higieny dzieci i młodzieży z innymi służbami na poziomie samorządu miejskiego i gminnego.
Realizacja zadań wynikających z prac problemowych przy współpracy WSSE w Warszawie.
Rozpatrywanie interwencji, wydawanie decyzji, prowadzenie postępowania administracyjno – egzekucyjnego w nadzorowanych obiektach.
Opracowywanie sprawozdań rocznych (w zakresie liczbowym i opisowym).
Wydawanie opinii sanitarnych w przypadku nowo powstających placówek.