Przejdź do treści

Informacje dla organizatorów wypoczynku

Szanowni Państwo !

Bezpieczny i zdrowy wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej w dużej mierze zależny jest od organizatorów, na których spoczywa obowiązek zapewnienia im właściwej opieki oraz  higienicznych warunków pobytu.
W związku  z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w  Ciechanowie  przekazuje  podstawowe informacje w tym  zakresie .
I. INFORMACJE OGÓLNE
Podstawowe akty prawne regulujące organizację wypoczynku to:
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2016 r. , poz. 1943 z późn. zm.), w szczególności artykuły od 92 a do 92 t, oraz art. 96 a,
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30marca 2016 r,. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży ( Dz.U. z 2016 r. ,poz. 452).
  • organizator wypoczynku może zorganizować wypoczynek po przedstawieniu kuratorowi oświaty , właściwemu ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania organizatora, zgłoszenia wypoczynku, którego wzór określa załącznik nr 1, 2, 3 do w/w rozporządzenia:
- załącznik nr 1 – to formularz dla form odbywających się w kraju, poza miejscem zamieszkania,
- załącznik nr 2 – to formularz dla form organizowanych w miejscu zamieszkania ( np. półkolonii),
- załącznik nr 3- to zgłoszenie wypoczynku organizowanego za granicą.
II. ZASADY ZGŁASZANIA WYPOCZYNKU
  • organizator dokonuje zgłoszenia wypoczynku za pośrednictwem formularza elektronicznego zamieszczonego w bazie wypoczynku znajdującego się na stronie: http://wypoczynek .men.gov.pl/ Zgłoszenia należy dokonać nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem turnusu, w przypadku organizowania półkolonii lub wypoczynku za granicą- nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem.
  • obiekt, w którym ma być zorganizowany wypoczynek musi spełniać wymogi dotyczące bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, warunków higieniczno – sanitarnych oraz ochrony środowiska określonych odrębnymi przepisami, a w przypadku organizacji wypoczynku z udziałem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – obiekt musi być dostosowany do potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności uczestników.
  • woda przeznaczona do spożycia musi odpowiadać wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r. , poz. 1989 )
  • żywienie uczestników wypoczynku powinno odbywać się w odpowiednich warunkach, zgodnie z zasadami higieny oraz racjonalnego żywienia, określonych w przepisach prawa żywnościowego, m.in. Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz.U. z 2017 r., poz. 149 z późn. zm.).
  • organizator lub kierownik wypoczynku musi dysponować orzeczeniami lekarskimi potwierdzającymi dobry stan zdrowia personelu ( podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi   - Dz.U. z 2016 r. , poz. 1866 t.j. ).
III. KONTROLA WYPOCZYNKU przez ORGANY PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ
  • obiekty zarejestrowane w elektronicznej bazie wypoczynku, będą pod bieżącym nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej , która oceniać będzie warunki pobytu dzieci i młodzieży w zakresie:
     - zakwaterowania,
     - utrzymania higieny osobistej uczniów,
     - prowadzenia żywienia,
     - prowadzenia zajęć sportowych i rekreacyjnych,
     - opieki medycznej,
W przypadku kontroli, w trakcie których zostaną stwierdzone niedostateczne warunki, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wyda stosowne zalecenia, zobowiązując organizatora do ich usunięcia w określonym terminie.
Kontrole będą podejmowane także w wyniku interwencji osób zgłaszających je do jednostek Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w przypadku wątpliwości związanych z bezpieczeństwem sanitarnym obiektów, w których trwa wypoczynek.
Więcej informacji na temat organizowania wypoczynku letniego, znajdą Państwo na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej: http://wypoczynek.men.gov.pl