Przejdź do treści

Badania na nosicielstwo

Nosicielstwo pałeczek Salmonella i Shigella - informacje dla pacjenta

Postawa prawna:

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

(tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 1239)

Obowiązkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym podlegają:

  • uczniowie, studenci i doktoranci kształcący się do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby
  • osoby podejmujące lub wykonujące prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby

Na obowiązkowe badania sanitarno-epidemiologiczne kieruje:

  • uczniów, studentów i doktorantów – kierujący szkołą albo rektor uczelni lub osoba przez nich upoważniona
  • osoby podejmujące lub wykonujące pracę – pracodawca albo zlecający wykonanie prac

Badanie sanitarno-epidemiologiczne składa się z badania laboratoryjnego, badania lekarskiego oraz badań dodatkowych i konsultacji specjalistycznych.

W myśl zapisu w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r., badanie lekarskie przeprowadzają lekarze medycyny pracy lub lekarze podstawowej opieki zdrowotnej.

Na podstawie wyników przeprowadzonych badań, lekarze wydają i przekazują osobie badanej oraz pracodawcy lub osobie zlecającej wykonanie prac orzeczenie lekarskie:

  • o zdolności do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby
  • o czasowych lub trwałych przeciwskazaniach do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby

Lekarz decyduje o tym, jak często należy wykonywać badania do celów sanitarno-epidemiologicznych, tym samym ustalając czas trwania ważności wydanego orzeczenia.

W myśl obecnie obowiązujących przepisów prawnych niegdyś obowiązkowa tzw. „książeczka sanepidowska” przestała być dokumentem medycznym. Jedynym obowiązującym dokumentem jest orzeczenie lekarskie wydawane przez lekarza medycyny pracy na podstawie wyników badań laboratoryjnych.

Badanie laboratoryjne do celów sanitarno-epidemiologicznych to trzykrotne badanie kału w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella i Shigella.

Badanie należy wykonać w akredytowanych laboratoriach Państwowej Inspekcji Sanitarnej, min.

w laboratorium PSSE w Ciechanowie.

Badanie na nosicielstwo pałeczek Salmonella i Shigella wykonywane

w laboratorium PSSE w Ciechanowie

Próbki do badania przyjmowane są w dni robocze od poniedziałku do czwartku

w godzinach od 7:30 do 12:00

Probówki z podłożem transportowym do badania na nosicielstwo oraz druk „Zlecenie badania mikrobiologicznego” można otrzymać w PSSE w Ciechanowie przy ul. Sienkiewicza 27:

  • Punkt Przyjmowania Próbek (parter – pokój nr 6) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:05.

Próbki do badania należy dostarczyć do laboratorium (Punkt Przyjmowania Próbek, parter – pokój nr 6) w dni robocze od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7:30do 12:00.

Do badania należy dostarczyć 3 próbki: wymazy z kału pobrane ze stolca w trzech kolejno następujących po sobie dniach.

Sposób pobierania wymazu z kału:

1. Wyjąć z jednego opakowania probówkę i wymazówkę.

2. Trzymając wymazówkę za korek, wacik wymazówki zanurzyć w świeżo oddanym kale.

3. Wymazówkę umieścić w probówce, upewnić się, że korek wymazówki szczelnie zamyka probówkę.

4. Każdą probówkę podpisać imieniem i nazwiskiem osoby badanej, datą i godziną pobrania próbki.

5. Każdego z trzech kolejnych dni powtórzyć czynności opisane w punktach 1 – 4.

6. Wszystkie trzy próbki dostarczyć do laboratorium razem, najpóźniej do 72 godzin od momentu pobrania pierwszej próbki. Próbki można przechowywać w temperaturze pokojowej lub temperaturze 0 – 10 °C.

7. Wraz próbkami należy przynieść „Zlecenie badania mikrobiologicznego”. Zlecenie powinno być wypełnione czytelnie i dokładnie. Zlecenie zniszczone (pomięte i poplamione) nie będzie przyjęte.

Wpłaty za wykonanie badań należy dokonywać przelewem na konto bankowe PSSE w Ciechanowie:

50 1010 1010 0118 9122 3100 0000 NBP O/O Warszawa, tytułem: imię i nazwisko osoby badanej, kierunek badania (np. za badanie w kierunku nosicielstwa) / dane instytucji na którą będzie wystawiona faktura (jeśli dotyczy).

Koszt badania w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella i Shigella u osób zdrowych: 100,00 zł.

Warunkiem przyjęcia próbek do badań w laboratorium PSSE w Ciechanowie, będzie przedstawienie w Punkcie Przyjmowania Próbek dowodu uiszczenia opłaty za badanie (forma papierowa) lub przesłanie dowodu wpłaty na adres: epl.ciechanow@psse.waw.pl

PSSE w Ciechanowie informuje, że jeśli usługa wykonywana będzie dla podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą i zachodzi konieczność wystawienia faktury, prosimy:

- na dowodach wpłaty w pozycji tytułem umieścić informacje: kogo dotyczy badanie, dane płatnika – nazwę i adres oraz NIP firmy oraz

- dostarczyć wraz z próbkami wypełniony „Wniosek o wystawienie faktury”.

Nie umieszczenie danych firmy na dowodzie wpłaty będzie traktowane jako wpłata od osoby fizycznej i nie będzie możliwości wystawienia faktury na firmę.

W przypadku, gdy zleceniodawcą badania w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella-Shigella ma być zakład pracy, prosimy o dostarczenie - wraz z próbkami - wniosku o wystawienie faktury, wypełnionego (nazwę, adres i NIP firmy, imię i nazwisko osoby badanej) oraz podpisanego przez Dyrektora zakładu lub przez osobę upoważnioną. Osoba badana otrzyma po zakończeniu badania: sprawozdanie z badań wraz z fakturą wystawioną na zakład pracy.

Druk „Wniosku o wystawienie faktury” można otrzymać w Punkcie Przyjmowania Próbek lub pobrać ze strony internetowej www.ciechanow.psse.waw.pl

Sprawozdanie z badań można odebrać do 7 dni od dostarczenia próbek, po okazaniu dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości. Istnieje możliwość upoważnienia osoby trzeciej do odbioru sprawozdania z badań. Druk „Upoważnienia” można otrzymać w Punkcie Przyjmowania Próbek lub pobrać ze strony internetowej www.ciechanow.psse.waw.pl

Ze sprawozdaniem z badania należy udać się do lekarza medycyny pracy w celu uzyskania odpowiedniego orzeczenia.

Wydawanie sprawozdań z badań: Punkt Informacyjny (parter), poniedziałek – piątek w godzinach: 12:00 – 15:05.

 

Uwaga

Uczniowie, studenci i doktoranci kształcący się do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby, nie płacą za badanie w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella-Shigella. Osoby te muszą posiadać skierowanie na ww. badanie, odpowiednio ze szkoły lub uczelni. Skierowanie należy okazać w momencie oddawania próbek do badania.

 

Źle pobrane, nieprawidłowo przechowywane i transportowane lub błędnie pisane próbki

nie będą przyjmowane do badania

 

Kontakt: Sekcja Laboratoryjna Epidemiologii tel. (23) 672-33-13, (23) 672-41-63 wew. 41.