Przejdź do treści

Badania na nosicielstwo

 

 

Próbki do badania przyjmowane są w dni robocze od poniedziałku do czwartku

w godzinach od 7:30 do 12:00

 

Probówki z podłożem transportowym do badania na nosicielstwo oraz druk „Protokołu pobrania próbki do badań mikrobiologicznych” można otrzymać w PSSE w Ciechanowie przy ul. Sienkiewicza 27:

Punkt Przyjmowania Próbek (parter – pokój nr 6) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:05.

Do badania należy dostarczyć 3 próbki: wymazy z kału pobrane ze stolca w trzech kolejno następujących po sobie dniach.

Nosicielstwo pałeczek Salmonella i Shigella - informacje dla pacjenta

Postawa prawna:
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 151)

Obowiązkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym podlegają:
•uczniowie, studenci i doktoranci kształcący się do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby
•osoby podejmujące lub wykonujące prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby


Na obowiązkowe badania sanitarno-epidemiologiczne kieruje:
•uczniów, studentów i doktorantów – kierujący szkołą albo rektor uczelni lub osoba przez nich upoważniona
•osoby podejmujące lub wykonujące pracę – pracodawca albo zlecający wykonanie prac


Badanie sanitarno-epidemiologiczne składa się z badania laboratoryjnego, badania lekarskiego oraz badań dodatkowych i konsultacji specjalistycznych.
W myśl zapisu w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r., badanie lekarskie przeprowadzają lekarze medycyny pracy lub lekarze podstawowej opieki zdrowotnej.

Na podstawie wyników przeprowadzonych badań, lekarze wydają i przekazują osobie badanej oraz pracodawcy lub osobie zlecającej wykonanie prac orzeczenie lekarskie:
•o zdolności do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby
•o czasowych lub trwałych przeciwskazaniach do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby


Lekarz decyduje o tym, jak często należy wykonywać badania do celów sanitarno-epidemiologicznych, tym samym ustalając czas trwania ważności wydanego orzeczenia.
W myśl obecnie obowiązujących przepisów prawnych niegdyś obowiązkowa tzw. „książeczka sanepidowska” przestała być dokumentem medycznym. Jedynym obowiązującym dokumentem jest orzeczenie lekarskie wydawane przez lekarza medycyny pracy na podstawie wyników badań laboratoryjnych.
Badanie laboratoryjne do celów sanitarno-epidemiologicznych to trzykrotne badanie kału w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella i Shigella.
Badanie należy wykonać w akredytowanych laboratoriach Państwowej Inspekcji Sanitarnej, min. w laboratorium PSSE w Ciechanowie.

Sposób pobierania wymazu z kału:

1. Wyjąć z jednego opakowania probówkę i wymazówkę

2. Trzymając wymazówkę za korek, wacik wymazówki zanurzyć w świeżo oddanym kale.

3. Wymazówkę umieścić w probówce, upewnić się, że korek  wymazówki szczelnie zamyka probówkę.

4. Każdą probówkę podpisać imieniem i nazwiskiem osoby badanej, datą i godziną pobrania próbki.

5. Każdego z trzech kolejnych dni powtórzyć czynności opisane w punktach 1 – 4.

6. Wszystkie trzy próbki dostarczyć do laboratorium razem, najpóźniej do 72 godzin od momentu pobrania pierwszej próbki. Próbki można przechowywać w temperaturze pokojowej lub temperaturze 0 – 10 0C.

7. Wraz próbkami należy przynieść „Protokół poboru/przyjęcia próbek do badań mikrobiologicznych”. Protokół powinien być wypełniony czytelnie i dokładnie. Protokół zniszczony (pomięty i poplamiony) nie będzie przyjęty.

 

Próbki należy dostarczyć do PSSE w Ciechanowie (Punkt Przyjmowania Próbek, parter – pokój nr 6) w dni robocze od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7:30do 12:00.

W Punkcie Przyjmowania Próbek klient otrzymuje zlecenie wykonania badania w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella-Shigella, na podstawie którego dokonuje opłaty za badanie w wysokości 90,00 zł w kasie PSSE (wyłącznie gotówką). Próbki zostaną przyjęte do badania wyłącznie po dokonaniu opłaty.

Kasa PSSE jest czynna w godzinach: 7:30 – 14:00.

W przypadku, gdy zleceniodawcą badania w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella-Shigella ma być zakład pracy, prosimy o wypełnienie zlecenia (nazwę, adres i NIP firmy, imię i nazwisko osoby badanej) oraz podpisanie dwóch egzemplarzy zlecenia (oryginał + kopia) przez Dyrektora zakładu lub przez osobę upoważnioną do podpisywania zleceń. Osoba badana otrzyma po zakończeniu badania: sprawozdanie z badań oraz oryginał zlecenia wraz z fakturą opłaconą gotówką w kasie PSSE w Ciechanowie (+ dowód wpłaty KP).

Sprawozdanie z badań można odebrać po 7 dniach od dostarczenia próbek, po okazaniu dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości. Istnieje możliwość upoważnienia osoby trzeciej do odbioru sprawozdania z badań. Druk upoważnienia można otrzymać w Punkcie Przyjmowania Próbek lub pobrać ze strony internetowej www.ciechanow.psse.waw.pl

Ze sprawozdaniem z badania należy udać się do lekarza medycyny pracy w celu uzyskania odpowiedniego orzeczenia.

Wydawanie sprawozdań z badań: Punkt Przyjmowania Próbek, poniedziałek – piątek w godzinach: 7:30 – 15:05.

Uwaga

Uczniowie, studenci i doktoranci kształcący się do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby, nie płacą za badanie w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella-Shigella. Osoby te muszą posiadać skierowanie na ww. badanie, odpowiednio ze szkoły lub uczelni. Skierowanie należy okazać w momencie oddawania próbek do badania.

Kontakt: Sekcja Laboratoryjna Epidemiologii, tel. (23) 672-33-13, (23) 672-41-63 wew. 41.

Źle pobrane, nieprawidłowo przechowywane i transportowane lub błędnie opisane próbki nie będą przyjmowane do badania.

wymazówka