Przejdź do treści

Akty prawne

WYKAZ Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej

 1. Ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
  (Dz. U. z 2015r. poz. 1412)

  Akty wykonawcze do ustawy:
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 września 1999 r. w sprawie zasad wykonywania zadań przez inspektorów sanitarnych w odniesieniu do zakładów karnych, aresztów śledczych oraz schronisk
  dla nieletnich i zakładów poprawczych podległych Ministrowi Sprawiedliwości  - (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 927)
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 05 marca 2010r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej - (Dz. U. z 2010 r. Nr 36, poz. 203)
 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
  (Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

  Akty wykonawcze do ustawy:
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 08 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
  (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46)
 1. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 
  (Dz. U. z 2016r. poz. 599)
 2. Ustawa z dnia 05 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
  (Dz. U. z 2013r. poz. 947 z późn. zm.) – art. 16 ust. 2 procedury i art. 22 stan higieniczno - sanitarny
 3. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej 
  (Dz. U. z 2015 r. poz. 618)

  Akty wykonawcze do ustawy:
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą - (Dz. U. z 2012r., poz. 739)
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2012r. w sprawie postępowania podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne ze zwłokami pacjenta w przypadku śmierci pacjenta  - (Dz. U. z 2012r., poz. 420)
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 05 lipca 2012r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu leczniczego dla osób pozbawionych wolności - (Dz. U. z 2012r., poz. 808)
 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
  (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) – art. 5
 2. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 o cmentarzach i chowaniu zmarłych 
  (Dz. U. z 2015r. poz. 2126)

  Akty wykonawcze do ustawy:
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 06 grudnia 2001r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby  - (Dz. U. Nr 152, poz. 1742)
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07 marca 2008r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków - (Dz. U. Nr 48, poz. 284)
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011r. w sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków - (Dz. U. Nr 75, poz. 405)
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2001r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi  - (Dz. U. Nr 153, poz. 1783 z późn. zm.)
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich - (Dz. U. Nr 249, poz. 1866)
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze. - (Dz. U. Nr 52, poz. 315)
 1. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne  
  (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)

  Akty wykonawcze do ustawy:
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 08 kwietnia 2011r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli - (Dz. U. z 2011 r. Nr 86, poz. 478 z późn. zm.) – Dz.U.2015.1510
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ewidencji kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli - (Dz. U. Nr 91, poz. 527)
  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 02 lutego 2011r. w sprawie profilu wody w kąpielisku - (Dz. U. Nr 36, poz. 191)
  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia - (Dz. U. Nr 204, poz. 1728)
 2. Ustawa z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
  (Dz. U. z 2015r. poz. 139)

  Akty wykonawcze do ustawy:
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989)
 3. Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane 
  (Dz. U. z 2016r., poz. 290) – art. 5 ust. 1 i 2 w związku z art. 61

  Akty wykonawcze do ustawy:
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  - (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych - (Dz. U. z 1999 r. Nr 74, poz. 836 z późn. zm.)
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 07 października1997r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie - (Dz. U. z 2014 r. poz. 81)
  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie - (Dz. U. z 1998 r. Nr 151, poz. 987 z późn. zm.)
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie - (Dz. U. z 2014 r. poz. 1853)
  Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia
  w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi  - (M.P. Nr 19, poz. 231)
 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska 
  (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)

  Akty wykonawcze do ustawy:
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest  - (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31 z późn. zm.)
 5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach 
  (Dz. U. z 2013r., poz. 21 z późn. zm.)

  Akty wykonawcze do ustawy:
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie rodzajów odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych, których odzysk jest dopuszczalny - (Dz. U. z 2015 r. poz. 1116)
 6. Ustawa z dnia 19 czerwca 1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest 
  (Dz. U. z 2004r. Nr 3, poz. 20 z późn. zm.)

  Akty wykonawcze do ustawy:
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest - (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.)
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005r. w sprawie zasad bhp przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów  - (Dz. U. z 2005 r. Nr 216, poz. 1824)
 7. Ustawa z dnia 06 września 2001r. Prawo farmaceutyczne 
  (Dz. U. z 2008r. Nr 45 poz. 271 z późn. zm.)

  Akty wykonawcze do ustawy:
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki - (Dz. U. Nr 171, poz. 1395)
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2002r. w sprawie danych wymaganych w opisie technicznym lokalu przeznaczonego na aptekę ogólnodostępną - (Dz. U. Nr 161, poz. 1337)
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2002 r. w sprawie wykazu pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki - (Dz. U. Nr 161, poz. 1338)
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki - (Dz. U. Nr 187, poz. 1565)
 8. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
  (Dz. U. z 2016r. poz. 930)

  Akty wykonawcze do ustawy:
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej - (Dz. U. z 2012r., poz. 964)
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy - (Dz. U. Nr 238, poz. 1586 z późn. zm)
 9. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy 
  (Dz. U. z 2014 r. 1502 z późn. zm.)

  Akty wykonawcze do ustawy:
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10 kwietnia 1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach anatomii patologicznej, w prosektoriach oraz w pracowniach histopatologicznych i histochemicznych
  (Dz. U. z 1972 r. Nr 17, poz. 123)
  {Rozporządzenie zostało wydane na podstawie ustawy z dnia 30.03.1965r. (Dz. U. Nr 13 poz. 91 z późn. zm.) o bezpieczeństwie i higienie pracy, uchylonej ustawą z dnia 26.06.1974r. Przepisy wprowadzające Kodeks pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 142 z późn. zm.). Zgodnie z art. V § 1 ustawy z dnia 26.06.1974r. przepisy powyższego rozporządzenia pozostały w mocy}
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków  - (Dz. U. z 1994 r. Nr 21, poz. 73)
  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi - (Dz. U. z 2009 r. Nr 104, poz. 868)
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w pralniach i farbiarniach - (Dz. U. z 2000 r. Nr 40, poz. 469)
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.)
 10. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych 
  (Dz. U. z 2016 r. poz. 187)

  Akty wykonawcze do ustawy:
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie  - (Dz. U. z 2006r. Nr 22, poz. 169 z późn. zm.)
 11. Ustawa z dnia 09 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych  
  (Dz. U. z 2015 r. poz. 298 z późn. zm.)
 12. Ustawa z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych
  (Dz. U. z 2015r. poz. 2139)

  Akty wykonawcze do ustawy:
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 06 lutego 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej - (Dz. U. z 2012r. poz. 181)
 13. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych  
  (Dz. U. z 2011 r. Nr 208 poz. 1240 z późn. zm)

  Akty wykonawcze do ustawy:
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne - (Dz. U. z 2012r., poz. 261)
 14. Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów
  (Dz. U. z 2015 r. poz. 322 z późn. zm.)
 15. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe  
  (Dz. U. z 2015 r. poz. 915) – art. 14 przewoźnik ma obowiązek zapewnić podróżnym odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny oraz wygody i należytej obsługi
 16. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
  (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.)

  Akty wykonawcze do ustawy:
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia - (Dz. U. z 2015 r. poz. 305 z późn. zm.)
 17. Ustawa z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
  (Dz. U. z 2015, poz. 584 z późn. zm.)