Przejdź do treści

Komunikaty

Komunikat dotyczący decyzji w sprawie kwarantanny.

I.  W przypadku objęcia przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej osoby kwarantanną z powodu narażenia na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2, informację o tym umieszcza się w przeznaczonym do tego celu systemie teleinformatycznym. Decyzji organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie wydaje się.

II.  Informacja o objęciu kwarantanną osoby, której ona dotyczy, może być przekazana ustnie, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon. Jest to podstawowy i skuteczny prawnie sposób nakładania kwarantanny, jednocześnie zapewniający odpowiednią szybkość postępowania w obecnych uwarunkowaniach wynikających z epidemii wirusa SARS-CoV-2.

III.   Informacja wynikająca z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1758, z późn. zm.):

  1. Podstawą wypłaty osobie poddanej kwarantannie albo izolacji w warunkach domowych, za okres nieobecności w pracy z powodu obowiązku odbycia kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych, wynagrodzenia, o którym mowa w art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), lub świadczenia pieniężnego z tytułu choroby określonego w odrębnych przepisach, jest informacja w ww. systemie teleinformatycznym, o objęciu tej osoby kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
  2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia bezpłatnie informację, o której mowa w pkt 1, płatnikowi składek na profilu informacyjnym płatnika składek.
  3. W przypadku nieprzekazania płatnikowi składek informacji w sposób określony w pkt 2, osoba, o której mowa w pkt 1, w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych, składa pracodawcy albo podmiotowi obowiązanemu do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby, określonego w odrębnych przepisach, pisemne oświadczenie potwierdzające odbycie obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych. Oświadczenie to można złożyć również za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.
  4. Oświadczenie zawiera:

                1)    dane osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę albo izolację w warunkach domowych:

                      a)    imię i nazwisko,

                      b)   numer PESEL, jeżeli go posiada,

                      c)    serię i numer paszportu, jeżeli był okazywany funkcjonariuszowi Straży Granicznej w 

                             ramach kontroli;

                 2)    dzień rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych i dzień  jej zakończenia;

                 3)    podpis osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę albo izolację w warunkach domowych.

  1. Pracodawca albo podmiot zobowiązany do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby, występuje do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu.
  2. Powyższe ustalenia dotyczą osób:

                 1)    poddanych obowiązkowej kwarantannie na podstawie § 2 ust. 2 pkt 2 ww. rozporządzenia;

                 2)    poddanych obowiązkowej kwarantannie na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2020 r. poz. 1845);

                 3)    będących adresatami decyzji przekazanych w sposób inny niż na piśmie, o których mowa w art. 33 ust. 3a ww. ustawy  

Komunikat GIS

Komunikat z dnia 04.08.2020 w sprawie jakości wody z wodociągu Dąbrowa

Komunikat_w_sprawie_jakosci_wody_Dabrowa(04-08-2020).pdf (317.9 KiB)

Komunikat z dnia 06.07.2020 w sprawie jakości wody z wodociągu Gołotczyzna

Komunikat w sprawie jakosci wody Golotczyzna (2020-07-06).pdf (295.4 KiB)

KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie

z dnia 25.05.2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

z wodociągu publicznego Gołotczyzna gmina Sońsk 

zaopatrującego w wodę ok. 1800 mieszkańców 7 miejscowości gm. Sońsk : Gołotczyzna, Burkaty, Dziarno, Sońsk, Strusin, Strusinek, oraz część nieruchomości w Szwejkach

Komunikat z dnia 5-09-2019 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Pajewo

Teść komunikatu

Komunikat z dnia 29.03.2019 w sprawie jakości wody z wodociągu Wiksin

Komunikat w sprawie jakosci wody Wiksin 29.03.2019.PDF (1.9 MiB)